J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

CHEMOTHERAPY Vol. 42(1994) No. 12

Kazuko Tahara, Seishi Asari, Masayuki Horikawa, Hisako Tsukamoto, Masahiro Toyokawa, Atsuko Sunada

Released: August 04, 2011

P1321-1334

Yoshiharu Honma, Kou Kawasumi, Kozo Yokomuro, Yoshio Takeuchi

Released: August 04, 2011

P1335-1341