J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems Vol. 136(2016) No. 7

Special Issue on “2015 Annual Conference of Electronics, Information and Systems Society, I.E.E. of Japan”

Special Issue Paper

<Electrical and Electronic Circuit, LSI>

Takuro Noguchi, Sumio Fukai, Yohei Ishikawa, Akio Shimizu, Ichihiko Toyoda

Released: July 01, 2016

P881-886

<Information and Communication Technology>

Ikuo Yamashita, Shun Morimura, Hitoshi Murai, Osamu Ogawa, Masahiro Kurono

Released: July 01, 2016

P887-892

<Biomedical Engineering>

Akitsugu Ueda, Daisuke Kushida, Takahisa Aoki, Akira Kitamura

Released: July 01, 2016

P893-899

A Study on Hemodynamic Changes at Frontal Lobe during PASAT
-Comparison of the Dynamics Focusing on the Ingestion of Glucose-

Kanako Mikami, Kunihiko Oura

Released: July 01, 2016

P900-906

<Systems, Instrument, Control>

P907-914

Yasuaki Kaneda, Yasuharu Irizuki

Released: July 01, 2016

P915-922

Yoshihisa Saito, Akira Asano, Hideo Nakamura, Hiroshi Mochizuki, Sei Takahashi

Released: July 01, 2016

P923-928

<Speech and Image Processing, Recognition>

Koji Kita, Michifumi Yoshioka, Katsufumi Inoue, Naru Inage, Shohei Tsunekawa

Released: July 01, 2016

P929-937

Koosuke Hattori, Ryo Taguchi, Taizo Umezaki, Yuhei Harada, Masahiro Hoguro, Tatsuki Yoshimine

Released: July 01, 2016

P938-944

<Softcomputing, Learning>

P945-954

Naoto Norimatsu, Seiichi Koakutsu, Takashi Okamoto

Released: July 01, 2016

P955-962

Masahide Morita, Hiroki Ochiai, Kenichi Tamura, Keiichiro Yasuda

Released: July 01, 2016

P963-976

<Information System, Electronic Commerce>

P977-985

Yuki Hoshino, Kazuhiro Notomi, Hiromitsu Nishimura, Hiroshi Shimeno

Released: July 01, 2016

P986-994

<Information Processing, Software>

Satoru Kikuchi, Kazuhiko Hamamoto

Released: July 01, 2016

P995-1000

Special Issue Letter

<Electrical and Electronic Circuit, LSI>

P1001-1002
P1003-1004

Hiroyuki Imai, Kazuyuki Wada

Released: July 01, 2016

P1005-1006

<Biomedical Engineering>

Yuji Mizuno, Takuya Yamaguchi, Yoshito Tanaka

Released: July 01, 2016

P1007-1008

Yuji Mizuno, Yusuke Miyahara, Masafumi Matsumura

Released: July 01, 2016

P1009-1010

Shoichi Uraminami, Noriaki Sakai, Toshimitsu Oishi, Masafumi Matsumura

Released: July 01, 2016

P1011-1012

<Systems, Instrument, Control>

Takuya Kinoshita, Shinichi Imai, Kazushige Koiwai, Toru Yamamoto

Released: July 01, 2016

P1013-1014

<Intelligence, Robotics>

Tatsuya Kuze, Keiji Shibata, Yasuhiro Inazumi, Yuukou Horita

Released: July 01, 2016

P1015-1016

<Softcomputing, Learning>

Kosuke Inakazu, Seiichi Koakutsu, Takashi Okamoto

Released: July 01, 2016

P1017-1018

<Energy, Environment and Sustainability>

Shota Tanaka, Takashi Kubo, Satoshi Takayama, Atsushi Ishigame, Osamu Yatsubo, Yusuke Kawakita

Released: July 01, 2016

P1019-1020

Paper

<Systems, Instrument, Control>

Daisuke Mizushima, Takeshi Yoshimatsu, Keishiro Goshima, Norio Tsuda, Jun Yamada

Released: July 01, 2016

P1021-1026

Letter

<Information and Communication Technology>

Norio Sasaki, Tasuku Hanaumi, Takeshi Oda, Fumiyuki Adachi

Released: July 01, 2016

P1027-1028

Shinichiro Yamamoto, Satoru Aikawa

Released: July 01, 2016

P1029-1030

Shun Sato, Hitoshi Hayashi, Fumihiko Onozawa