J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

ISIJ International Vol. 55(2015) No. 2

SPECIAL ISSUE ON EMERGING TECHNOLOGIES FOR THE IRONMAKING PROCESS BASED ON AN ACTIVE CARBON RECYCLING ENERGY SYSTEM

Preface

Regular Article

Katsuki Suzuki, Kentaro Hayashi, Kohei Kuribara, Takao Nakagaki, Seiji Kasahara

Released: February 20, 2015

p.340-347

Kentaro Hayashi, Seiji Kasahara, Kouhei Kuribara, Takao Nakagaki, Xing L. Yan, Yoshiyuki Inagaki, Masuro Ogawa

Released: February 20, 2015

p.348-358

Yukitaka Kato, Yutaka Ujisawa, Hiroshi Sakai, Takanobu Inada

Released: February 20, 2015

p.359-364

Yoshiyuki Matsui, Keiichi Terashima, Reijiro Takahashi

Released: February 20, 2015

p.365-372

Tsuguhiko Nakagawa

Released: February 20, 2015

p.373-380
p.381-386

Gentaro Fujii, Junichi Ryu, Katsumi Yoshida, Toyohiko Yano, Yukitaka Kato

Released: February 20, 2015

p.387-391

Yoshiaki Kashiwaya, Yohei Shiomi, Takahiro Nomura, Masakatsu Hasegawa

Released: February 20, 2015

p.392-398

Ichiro Yamanaka, Kyosuke Tabata, Wataru Mino, Takeshi Furusawa

Released: February 20, 2015

p.399-403

Fumiya Matsuura, Takafumi Wakamatsu, Shungo Natsui, Tatsuya Kikuchi, Ryosuke O. Suzuki

Released: February 20, 2015

p.404-408

Takahiro Miki, Yusuke Fujita

Released: February 20, 2015

p.409-412
p.413-418

Nobuhiro Maruoka, Shintaro Narumi, Shin-ya Kitamura

Released: February 20, 2015

p.419-427
p.428-435

Alya Naili Rozhan, Mohd Hanafi Ani, Hamzah Mohd Salleh, Tomohiro Akiyama, Hadi Purwanto

Released: February 20, 2015

p.436-440

Takahiro Nomura, Masakatsu Tsubota, Noriyuki Okinaka, Tomohiro Akiyama

Released: February 20, 2015

p.441-447

Koichi Nakaso, Yuuki Tanaka, Shotaro Eshima, Shunsuke Kobayashi, Jun Fukai

Released: February 20, 2015

p.448-456
p.457-463

Odtsetseg Myagmarjav, Junichi Ryu, Yukitaka Kato

Released: February 20, 2015

p.464-472

Massimiliano Zamengo, Junichi Ryu, Yukitaka Kato

Released: February 20, 2015

p.473-482

1 - 21 / 21 Articles.