J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B Vol. 76(2010) No. 772

Yoshio UTAKA, Yutaka TASAKI, Norihisa WAKI, Daigo IWASAKI, Norio KUBO, Kazuhiko SHINOHARA, Pierre BOILLAT, Pierre OBERHOLZER, Gunther G. SCHERER, Eberhard H. LEHMANN

Released: June 09, 2017

p.1995-2001

Yukihiro HATTORI, Koichi NAKABAYASHI, Osami KITOH, Motoyuki ITO

Released: June 09, 2017

p.2002-2010

Shunsuke YAMADA, Koui SHIBATA, Hitoshi ISHIKAWA, Takehiko SEGAWA

Released: June 09, 2017

p.2011-2017

Masatoshi WATANABE, Kazuhiro NAKAHASHI

Released: June 09, 2017

p.2018-2023
p.2024-2031

Susumu TAKENAKA, Masayuki KANEDA, Kazuhiko SUGA, Tomoyuki KINJO, Shiaki HYODO

Released: June 09, 2017

p.2032-2038
p.2039-2049
p.2050-2057
p.2058-2064

Naohisa TAKAGAKI, Yuichiro NAKAJIMA, Ryoichi KUROSE, Satoru KOMORI, Yuya BABA

Released: June 09, 2017

p.2065-2074

Ryoichi KUROSE, Takehiro UKAI, Satoru KOMORI

Released: June 09, 2017

p.2075-2082

Yoko TSUKADA, Shinji SETO, Takashi YOSHIZAWA, Yasuhiro SATO, Kazushi SANADA

Released: June 09, 2017

p.2083-2089

Koichi MURAKAMI, Kenichi TOKUNAGA, Yoshinori TAKAHASHI, Hidetoshi KITA

Released: June 09, 2017

p.2090-2095

Kengo KIKUTA, Yoshiki YOSHIDA, Tomoyuki HASHIMOTO, Hideaki NANRI, Tsutomu MIZUNO, Noriyuki SHIMIYA

Released: June 09, 2017

p.2096-2104

Nobuharu MORII, Tsutomu OOTSUKA, Akihiko MIZUSHIMA, Kunitaka UNAMI

Released: June 09, 2017

p.2105-2110
p.2111-2117
p.2118-2126
p.2127-2134
p.2135-2142

Hidekazu KITAURA, Yuichi MURAI, Yasushi TAKEDA, Peter J. THOMAS

Released: June 09, 2017

p.2143-2151