J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C Vol. 76(2010) No. 772

p.3190-3197
p.3198-3205
p.3206-3211
p.3212-3219
p.3220-3229
p.3230-3239
p.3240-3245

Akihiro TSUCHIYA, Yuichi TERANISHI, Daisuke KURABAYASHI

Released: June 09, 2017

p.3246-3254
p.3255-3260
p.3261-3267

Yoshihiro TAKIKAWA, Tadamaru UEDA, Kenichi HASEGAWA, Yasuyuki ENDO, Takanori HASEGAWA, Toshiaki HARA

Released: June 09, 2017

p.3268-3273
p.3274-3281

Akira OKABE, Koki SHIOHATA, Takeshi KUDO, Hideo YODA, Shigeo SAKURAI, Daiki NAKAJIMA

Released: June 09, 2017

p.3282-3289

Eiji SUZUKI, Michiaki KUBOTA, Yuichi KOZUMA, Yusuke YAMAUCHI

Released: June 09, 2017

p.3290-3300

Takayuki KOIZUMI, Nobutaka TSUJIUCHI, Yukio NAKAMURA, Ichiro KIDO, Masato HASHIOKA

Released: June 09, 2017

p.3301-3308

Yuichiro HAYASHI, Nobutaka TSUJIUCHI, Takayuki KOIZUMI, Hiroko OSHIMA, Akihito ITO, Youtaro TSUCHIYA

Released: June 09, 2017

p.3309-3315

Motofumi NISHIJIMA, Hirofumi TAKE, Masato MIKAMI, Naoya KOJIMA

Released: June 09, 2017

p.3316-3322
p.3323-3329

Shinnosuke BANDO, Junichi HINO, Hiromu IWATA, Koji HASHIMOTO

Released: June 09, 2017

p.3330-3335