Proceedings of the Japanese Histochemical Association
304 registered articles
(updated on April 23, 2019)
Online ISSN : 1883-9444
ISSN-L : 0388-077X
JOURNALS FREE ACCESS
  • Eighth Annual General Meeting Akitoshi SUGIMOTO, Haruo HIRAOKA, Toshio YAGI, Koji KIRIMOTO, Hisaya HARA, Shigeo WATANUKI, Katsuji OKUI, Shoichi IHARA, Kameo IWASE, Sonoshin CHINO, Masahiro FUJITA, Takenobu AKIOKA, Bin TAKEDA, Norihiko IWAI, Masahiko OBAYASHI, Shigetoshi OKAWA, Keisuke HIKIMA, Yoshiaki OKUDA, Chuma MIYOSHI, Shunta HIROSE, Masayuki YASUTOMI, Ryotaro YAMADA, Atsushi KATAYAMA, Motoyoshi TSUJINO, Zenji IWASA, Nobuhiro MURAI, Yoshio ASO, Yoshinobu HOSHINO, Isao MURAHASHI, Kiyoki OKADA, Hisao TAKAYASU, Shinichi IMURA, Masanori TAKEDA, Yukio SHIMOSATO, Hiroko NAKAGAWA, Tadayuki SAKAMOTO, J. KOGURE, K. ITOH, T. YAMAZAKI, A. IMADOME, S. HARASAWA, Y. WATANABE, K. MAEJIMA, K. OHGAWARA, Y. NOMURA, H. SAITOH, M. SHUH, S. WATANUKI, Yasuyuki OHTA, Kenzo TAKEHARA, Tsutomu SASAKI
  • Eighth Annual General Meeting Akira IKEDA, Nagayasu OTSUKA, Hitoji OKAMOTO, Munehiko TOMIZAWA, Yasu ISHIDA, Yasuo KOIKE, Futoshi IIDA, Hideo TSUCHIYAMA, Hajime SUGIHARA, Kioko TSUKIGAWA, Nobuoki MORI, Goichi MOMOSE, Takashi KATAYAMA, Kunio FUKAYA, Teruhiro NAKADA, Yoshinobu HOSHINO, Yoshio ASO, Kenji KINOSHITA, Isao MURAHASHI, Hisao TAKAYASU, Kenkichi KOISO, Ryuichi KITAGAWA, Ryuei MAEDA, Kokichi KANAZAWA, Emyo NAKANO, Tadashi KONDO, Yasuro YOSHIMURA, Masaaki MORISHITA, Masahiko MORI, Kensaku KAWAKATSU, Yasuo DEGUCHI, Samuel H. HORI, Hanzaburo SHITA, Yoshiko KATAYAMA, Hideo TAKAMATSU, Kei-ichi HIRAI, Shunta HIROSE, Masayuki YASUTOMI, Ryotaro YAMADA, Satoshi KATAYAMA, Motoyoshi TSUJINO, Nobuhiro MURAI, Zenji IWASA, Yasuo KISHINO
  • Seventh Annual General Meeting Ken FUKUDA, Mitsuo SASAKI, Tadao TAKEUCHI, Masaaki MORISHITA, Yasuro YOSHIMURA, Masahiko MORI, Takemasa KOBAYASHI, Norimichi HARA, Kazuhiko TAKIZAWA, Yoko TOMIOKA, Hideo KARIYA, Motoaki TAKANO, Mitumasa ITOH, Katsu TAKENOUCHI
View all articles in Current issue
Most viewed articles Mar.2019
Share this page
Select past volume & issue
feedback
Top