Proceedings of the Japanese Histochemical Association
304 registered articles
(updated on June 20, 2024)
Online ISSN : 1883-9444
ISSN-L : 0388-077X
JOURNAL FREE ACCESS
  • Seventh Annual General Meeting Ryuichi OKA, Yukio SHIMOSATO, Keiichi WATANABE, Shichiro ISHIKAWA, Takesaburo OGATA, Tatsuya OKAMOTO, Genshiro IDE, Keiichi WATANABE, Takeshi YONEYAMA, Issaku UEDA, Takenori HASHIMOTO, Kunihiko YOSHIKAWA, Tokuji FUJINAMI, Hideo TAKAMATSU, Takao NAGAI, Tsuneo SANO, Tadao TAKEUCHI, S.H. HORI, T. OHTANI, K. WATANABE, J. FUKUDA, H. YAMAGUCHI, K. KAGEYAMA
  • Seventh Annual General Meeting Tadao TAKEUCHI, Hideo TAKAMATSU
  • Eighth Annual General Meeting Hiroshi ISHIZU, Moriichi UCHIDA, Muneaki ABE, Takaharu MATSUMOTO, Tomiichi MASUYA, Yasuo KISHINO, Katsu TAKENOUCHI, Kazuo ASO, Yoshitsugu TANABE, Tomoe KATOH, Hidekazu ISHIKAWA, Shunji MORI, Akio FUJISHIMA, Kazue KAMAKURA, Eizo MATSUWAKA, Tetsuzo KUMAMOTO, Takao MURO, Masanori TOMONAGA, Masanori Uono, Shigeru AOKI
  • Seventh Annual General Meeting Ken FUKUDA, Mitsuo SASAKI, Tadao TAKEUCHI, Masaaki MORISHITA, Yasuro YOSHIMURA, Masahiko MORI, Takemasa KOBAYASHI, Norimichi HARA, Kazuhiko TAKIZAWA, Yoko TOMIOKA, Hideo KARIYA, Motoaki TAKANO, Mitumasa ITOH, Katsu TAKENOUCHI
View all articles in current issue
Most viewed articles (May 2024)
Share this page
Browse by volume and issue
feedback
Top