Proceedings of the Japanese Histochemical Association
304 registered articles
(updated on April 23, 2021)
Online ISSN : 1883-9444
ISSN-L : 0388-077X
JOURNALS FREE ACCESS
  • Eighth Annual General Meeting Akira IKEDA, Nagayasu OTSUKA, Hitoji OKAMOTO, Munehiko TOMIZAWA, Yasu ISHIDA, Yasuo KOIKE, Futoshi IIDA, Hideo TSUCHIYAMA, Hajime SUGIHARA, Kioko TSUKIGAWA, Nobuoki MORI, Goichi MOMOSE, Takashi KATAYAMA, Kunio FUKAYA, Teruhiro NAKADA, Yoshinobu HOSHINO, Yoshio ASO, Kenji KINOSHITA, Isao MURAHASHI, Hisao TAKAYASU, Kenkichi KOISO, Ryuichi KITAGAWA, Ryuei MAEDA, Kokichi KANAZAWA, Emyo NAKANO, Tadashi KONDO, Yasuro YOSHIMURA, Masaaki MORISHITA, Masahiko MORI, Kensaku KAWAKATSU, Yasuo DEGUCHI, Samuel H. HORI, Hanzaburo SHITA, Yoshiko KATAYAMA, Hideo TAKAMATSU, Kei-ichi HIRAI, Shunta HIROSE, Masayuki YASUTOMI, Ryotaro YAMADA, Satoshi KATAYAMA, Motoyoshi TSUJINO, Nobuhiro MURAI, Zenji IWASA, Yasuo KISHINO
  • Seventh Annual General Meeting Tadao TAKEUCHI, Hideo TAKAMATSU
  • Eighth Annual General Meeting Hiroshi ISHIZU, Moriichi UCHIDA, Muneaki ABE, Takaharu MATSUMOTO, Tomiichi MASUYA, Yasuo KISHINO, Katsu TAKENOUCHI, Kazuo ASO, Yoshitsugu TANABE, Tomoe KATOH, Hidekazu ISHIKAWA, Shunji MORI, Akio FUJISHIMA, Kazue KAMAKURA, Eizo MATSUWAKA, Tetsuzo KUMAMOTO, Takao MURO, Masanori TOMONAGA, Masanori Uono, Shigeru AOKI
View all articles in Current issue
Most viewed articles Mar.2021
Share this page
Select past volume & issue
feedback
Top