Proceedings of the Japanese Histochemical Association
304 registered articles
(updated on July 01, 2022)
Online ISSN : 1883-9444
ISSN-L : 0388-077X
JOURNAL FREE ACCESS
  • Seventh Annual General Meeting Tadao TAKEUCHI, Hideo TAKAMATSU
  • Eighth Annual General Meeting Ryuei MAEDA, Taketoshi SUGIYAMA, Tadao TAKEUCHI, Akira MIZUTANI, Kazuo OGAWA, Hiroshi MAYAHARA, Kimikazu KOSHIBA, Takuzo ODA, Yoshihiro HAMASHIMA, Kenjiro YASUDA, Setsuya FUJITA
  • Eighth Annual General Meeting Akitoshi SUGIMOTO, Haruo HIRAOKA, Toshio YAGI, Koji KIRIMOTO, Hisaya HARA, Shigeo WATANUKI, Katsuji OKUI, Shoichi IHARA, Kameo IWASE, Sonoshin CHINO, Masahiro FUJITA, Takenobu AKIOKA, Bin TAKEDA, Norihiko IWAI, Masahiko OBAYASHI, Shigetoshi OKAWA, Keisuke HIKIMA, Yoshiaki OKUDA, Chuma MIYOSHI, Shunta HIROSE, Masayuki YASUTOMI, Ryotaro YAMADA, Atsushi KATAYAMA, Motoyoshi TSUJINO, Zenji IWASA, Nobuhiro MURAI, Yoshio ASO, Yoshinobu HOSHINO, Isao MURAHASHI, Kiyoki OKADA, Hisao TAKAYASU, Shinichi IMURA, Masanori TAKEDA, Yukio SHIMOSATO, Hiroko NAKAGAWA, Tadayuki SAKAMOTO, J. KOGURE, K. ITOH, T. YAMAZAKI, A. IMADOME, S. HARASAWA, Y. WATANABE, K. MAEJIMA, K. OHGAWARA, Y. NOMURA, H. SAITOH, M. SHUH, S. WATANUKI, Yasuyuki OHTA, Kenzo TAKEHARA, Tsutomu SASAKI
View all articles in current issue
Most viewed articles (May 2022)
Share this page
Browse by volume and issue
feedback
Top