J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 18

ORIGINAL ARTICLES

Kyoichi Adachi, Tomoko Mishiro, Shino Tanaka, Hiroo Yoshikawa, Yoshikazu Kinoshita

Released: September 15, 2016

p.2523-2528

Shinichi Hashimoto, Kei Ito, Shinsuke Koshida, Yoshihide Kanno, Takahisa Ogawa, Kaori Masu, Yuji Iwashita, Jun Horaguchi, Go Kobayashi, Yutaka Noda

Released: September 15, 2016

p.2529-2536
p.2537-2547

Yutaka Shiina, Koichiro Homma, Hideki Ozawa, Joe Yoshizawa, Takako Kobayashi, Mihoko Igarashi, Minoru Aikawa, Takeo Shibata, Yasuhiko Homma

Released: September 15, 2016

p.2549-2554

Masumi Kondo, Masao Toyoda, Han Miyatake, Eitaro Tanaka, Masahiro Koizumi, Hirotaka Komaba, Moritsugu Kimura, Tomoya Umezono, Masafumi Fukagawa

Released: September 15, 2016

p.2555-2562

Hiroaki Satoh, Tetsuya Ohira, Masato Nagai, Mitsuaki Hosoya, Akira Sakai, Tsuyoshi Watanabe, Akira Ohtsuru, Yukihiko Kawasaki, Hitoshi Suzuki, Atsushi Takahashi, Gen Kobashi, Kotaro Ozasa, Seiji Yasumura, Shunichi Yamashita, Kenji Kamiya, Masafumi Abe

Released: September 15, 2016

p.2563-2569

Tomoko Noda, Masahiro Iijima, Seiya Noda, Shinya Maeshima, Hirotaka Nakanishi, Seigo Kimura, Haruki Koike, Shinsuke Ishigaki, Yohei Iguchi, Masahisa Katsuno, Gen Sobue

Released: September 15, 2016

p.2571-2580

Yusuke Miwa, Sakiko Isojima, Mayu Saito, Yuzo Ikari, Mika Kobuna, Tomoki Hayashi, Ryo Takahashi, Tsuyoshi Kasama, Michio Hosaka, Kenji Sanada

Released: September 15, 2016

p.2581-2585

Hideaki Kato, Masaaki Mori, Mari Oba, Haruyo Kawahara, Takeshi Kaneko

Released: September 15, 2016

p.2587-2594

CASE REPORTS

Angel Torralba-Morón, Maria Urbanowicz, Carolina Ibarrola-De Andres, Guadalupe Lopez-Alonso, Francisco Colina-Ruizdelgado, Juan-Manuel Guerra-Vales

Released: September 15, 2016