J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 23

ORIGINAL ARTICLES

Kazuyuki Ozaki, Takeshi Okubo, Komei Tanaka, Yukio Hosaka, Keiichi Tsuchida, Kazuyoshi Takahashi, Hirotaka Oda, Tohru Minamino

Released: December 01, 2016

p.3413-3420

Hyuma Daidoji, Yoshiaki Tamada, Saya Suzuki, Ken Watanabe, Taku Shikama, Yoku Kikuchi, Shigehiko Kato, Katsuaki Takahashi, Akio Fukui, Motoyuki Matsui, Tomoyasu Yahagi, Toshikazu Goto

Released: December 01, 2016

p.3421-3426

Naro Ohashi, Shinsuke Isobe, Sayaka Ishigaki, Takahisa Suzuki, Daisuke Motoyama, Takayuki Sugiyama, Masao Nagata, Akihiko Kato, Seiichiro Ozono, Hideo Yasuda

Released: December 01, 2016

p.3427-3433

Hirotaka Arae, Masao Tateyama, Hideta Nakamura, Daisuke Tasato, Kaoru Kami, Kyoko Miyagi, Saori Maeda, Hitoshi Uehara, Makiko Moromi, Katsunori Nakamura, Jiro Fujita

Released: December 01, 2016

p.3435-3440

CASE REPORTS

Jin Imai, Takayoshi Suzuki, Marie Yoshikawa, Makiko Dekiden, Hirohiko Nakae, Fumio Nakahara, Shingo Tsuda, Hajime Mizukami, Jun Koike, Muneki Igarashi, Hiromasa Yabe, Tetsuya Mine

Released: December 01, 2016

p.3441-3444

Shin Kato, Hideki Mori, Moriya Zakimi, Koki Yamada, Kenji Chinen, Masayuki Arashiro, Susumu Shinoura, Kaoru Kikuchi, Takahiro Murakami, Fumihito Kunishima

Released: December 01, 2016

p.3445-3452

Norihiro Ashihara, Koji Nakajima, Yoshiyuki Nakamura, Mutsuhiro Kobayashi, Kumiko Shirahata, Chika Maeda, Takeshi Uehara, Daisuke Gomi, Nobuo Ito

Released: December 01, 2016

p.3453-3457

Atsushi Mizuno, Yuka Morita, Sokun Fuwa, Hiroko Arioka, Yumi Harano, Koichiro Niwa, Yukihisa Saida

Released: December 01, 2016

p.3459-3463

Kenta Hachiya, Kazuaki Wakami, Atsuhiro Yoshida, Hisao Suda, Nobuyuki Ohte

Released: December 01, 2016

p.3465-3469

Shin-ichi Tsuda, Kazunori Konishi, Toshiki Otoda, Takako Nagai, Ai Takeda-Watanabe, Megumi Kanasaki, Munehiro Kitada, Atsushi Nakagawa, Makoto Nishizawa, Keizo Kanasaki, Daisuke Koya

Released: December 01, 2016